Εργατικά & Μισθοδοσία

Στην A-SOLUTIONS αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της μισθοδοσίας της επιχείρησής σας, τηρούμε και ενημερώνουμε τα αρχεία που προβλέπονται. Πιο αναλυτικά παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου απασχόλησης & ασφάλισης.
  • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
  • Σύνταξη, ενημέρωση, υποβολή και διατήρηση στο αρχείο μας, όλων των απαραίτητων δηλώσεων αναφορικά με θέματα μισθοδοσίας, όπως ΑΠΔ, ΦΜΥ, Προσλήψεις, Απολύσεις, Πίνακας Προσωπικού, Τροποποιήσεις Ωραρίου, κ.α.
  • Άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε φύσεως θέμα που σχετίζεται με την αμοιβή και την ασφάλιση, όπως δικαιούμενες αποδοχές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπολογισμό αποδοχών κρατήσεων, κ.α.
  • Έλεγχος και υποβολή συμμετοχής της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
  • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ και έναντι οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας.