Φορολογικές Υπηρεσίες

Σκοπός του φορολογικού σχεδιασμού είναι η αποφυγή των φορολογικών κινδύνων και η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής ωφέλειας (από τις φορολογικές προοπτικές), δρώντας πάντα εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά ( δηλαδή τομέας δραστηριότητας και αντικείμενο εργασιών), τη φιλοσοφία και τους στόχους κάθε επιχείρησης.

Οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε πιο αναλυτικά είναι οι ακόλουθες:

 • Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ.
 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.
 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο), καθώς και ιδιωτών.
 • Φορολογικές Υπηρεσίες διαγνωστικού ελέγχου της εταιρείας σας.
 • Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.
 • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων.
 • Πρόβλεψη Φόρων μέσω της εξέτασης της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης μέχρι το τέλος της παρούσας χρήσης.