Λογιστικές Υπηρεσίες

Ανταποκρινόμενοι στο στόχο μας για την παροχή άρτιων και ολοκληρωμένων λογιστικών υπηρεσιών παρέχουμε, αναλυτικότερα, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών – Ατομικών Επιχειρήσεων
 • Ίδρυση Ελληνικών Επιχειρήσεων, Αλλοδαπών – Θυγατρικών εταιρειών και Υποκαταστημάτων
 • Λογιστικές υπηρεσίες τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ
 • Υλοποίηση και εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Εβδομαδιαία προσωπική επαφή με τα στελέχη της επιχείρησης μας
 • Δυνατότητα αρχειοθέτησης όλων των φορολογικών στοιχείων του πελάτη, στις ειδικά διαμορφωμένες φοροθυρίδες στην επιχείρησή μας, υπεύθυνα και με απόλυτη τάξη
 • Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS).
 • Δυνατότητα ορισμού της έδρας της A-SOLUTIONS, ως φορολογική έδρα της επιχείρησής σας.
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).
 • Υπηρεσίες ανάληψης Διεύθυνσης λογιστηρίου
 • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις αναφορών.

Οι εργασίες αυτές αποτελούν τη βάση της λογιστικής παρακολούθησης των επιχειρήσεων, εναρμονισμένες πάντα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορείτε να προσαρμόσετε στο πακέτο υπηρεσιών που λαμβάνετε την μισθοδοσία, το φορολογικό προγραμματισμό, την δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία μας.