Χρηματοοικονομικές Μελέτες

Το γραφείο μας είναι σε θέση να σας παρέχει ένα εύρος υπηρεσιών που περιλαμβάνει τη σύνταξη μελετών, την παροχή συμβουλών και προτάσεων προκειμένου η επιχείρηση να έχει γνώση της χρηματοοικονομικής της θέσης, να αντιμετωπίσει χρηματοδοτικές ανάγκες της, να προβεί σε επέκτασή της, να επενδύσει κεφάλαια για ίδρυση συναφούς ή άλλης επιχείρησης, να οργανωθεί καλύτερα για να καλύψει μελλοντικές της ανάγκες.

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν:

 • Αποτίμηση επιχειρήσεων.
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση επιχειρήσεων και ετοιμασία οικονομικών εκθέσεων.
 • Σύνταξη μελετών σκοπιμότητας & βιωσιμότητας επενδύσεων.
 • Διαχείριση ταμειακών ροών & μελέτη λήψης τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
 • Προϋπολογισμός/ Απολογισμός.
 • Εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων (business planning).
 • Έρευνα και στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και αξιολόγηση των οικονομικών συνθηκών.
 • Συμβουλές ανάπτυξης & Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων (CRM, ERP).
 • Οικονομική μοντελοποίηση και πρόβλεψη.
 • Καθορισμός διαδικασιών για έλεγχο της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Ανάλυση νεκρού σημείου.